Školení dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Školení dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

 

Školení a následné přezkoušení dle nařízení vlády č- 194/2022 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Průběh:

 • Přednáška (školení)
 • Písemný test
 • Ústní část zkoušky
 • Vydání osvědčení

Kvalifikace pracovníků dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.:

 • Osoba poučená § 4         
 • Elektrotechnik § 6         
 • Vedoucí elektrotechnik § 7

nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – co přinést?

Vyžaduji tyto doklady, které musí mít účastník s sebou:

Školení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 • Občanský průkaz
 • Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení
 • Potvrzení o délce praxe na elektrických zařízeních mn, nn, vn, (do 1000 V), hromosvodech
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci na elektrických zařízeních (lékařské potvrzení max.1 rok staré)

Zkoušky a přezkoušení

Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:

 • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
 • místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
 • teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Ke zkouškám nebo přezkoušení pracovníků přizve organizace zástupce základní organizace

Výsledek zkoušek nebo přezkoušení se hodnotí dvěma stupni známek (vyhověl nebo nevyhověl).

Při nevyhovujícím výsledku mohou být zkoušky nebo přezkoušení pracovníků opakovány v termínech určených organizací. Do úspěšného vykonání zkoušek nebo přezkoušení mohou být tito pracovníci pověřováni jen činností, která odpovídá jejich znalostem prokázaným při zkoušce nebo přezkoušení.

Při změně pracovního poměru pracovníka rozhodne organizace o rozsahu jeho zkoušky, popřípadě potvrdí platnost dosavadního osvědčení. Pracovníci, kteří přeruší činnost na dobu delší než tři roky, se musí znovu podrobit zkoušce v plném rozsahu.

Nemůže-li organizace pověřit svého pracovníka provedením zkoušky nebo přezkoušení, nebo zajistit ustavení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace.

Termín školení dle nařízení vlády číslo 194/2022 Sb.: Nutno konzultovat (čas pro zajištění tříčlenné komise).