Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Proč provádět revize elektrických spotřebičů? Nejprve je třeba zmínit zákony a nařízení vlády. Zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) § 102 – povinnosti zaměstnavatele… (Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.) Zákon č. 309/2006 Sb., …
Pokračovat ve čtení Proč provádět revize elektrických spotřebičů?