Lhůty revizí

Lhůty revizí

Lhůty revizí:

ČSN 33 1600 ed.2 s účinností od 2010-12-31 se nahrazují ČSN 33 1600 z května 1994 a ČSN 33 1610 z března 2005, které do uvedeného data platí společně s touto normou.

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání
Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, intemetové kavárny atp.).
Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

POZNÁMKA Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důležité pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabulky 1. Pokud pracovníkovi, který provádí revizi, není známo, do které skupiny je revidovaný spotřebič zařazen, nebrání mu to v řádném provedení revize.

  1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané  tabulkou od uvedení do provozu.
  2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
  3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
Revize spotřebičů
ČSN 33 1600 ed.2

 

Lhůty dle prostředí
ČSN 33 1500

Tato norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (dále jen elektrická zařízení). Platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné české normy nebo předpisy státních odborných dozorů nestanoví pro zvláštní případy odlišné požadavky.

Domů